close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • Poświadczenia podpisów, tłumaczeń, zgodności kopii z oryginałem

   

  Konsulat poświadcza podpisy na dokumentach, które mają służyć do obrotu prawnego w Polsce. Aby poświadczyć swój podpis pod dokumentem należy stawić się osobiście w konsulacie i w obecności konsula złożyć podpis pod dokumentem. Należy pamiętać o posiadaniu przy sobie ważnego dokumentu tożsamości.

   

  Konsulat potwierdza zgodność tłumaczenia z języka polskiego na rosyjski lub białoruski i z rosyjskiego lub białoruskiego na język polski, zgodność kopii z oryginałem, a także podpisy obywateli RP, bądź też podpisy obywateli innych państw, jeśli dokument ma wywrzeć skutek prawny ta terytorium Polski.

   

  Polskie dokumenty urzędowe są ważne na terytorium Białorusi a białoruskie dokumenty urzędowe na terytorium Polski bez potrzeby ich legalizacji. Konsulat nie dokonuje legalizacji dokumentów urzędowych.

   


  Wydobycie dokumentów – Mienie zabużańskie

   

  Konsulat na wniosek OBYWATELA POLSKIEGO może wystąpić do właściwego organu białoruskiego, pośrednicząc w uzyskaniu dokumentów archiwalnych i urzędowych, odpisów, wypisów lub zaświadczeń z zasobów archiwalnych oraz urzędów stanu cywilnego.

   

  W celu uzyskania zaświadczenia dot. MIENIA ZABUŻAŃSKIEGO (w sprawie o rekompensatę za pozostawione mienie), wydanego przez władze ukraińskie należy podać następujące informację:

   

  • dane dot. właściciela nieruchomości w chwili jej opuszczenia (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia);
  • miejsce położenia nieruchomości (nazwa miejscowości: wieś/miasto, powiat (rejon) i województwo (obwód);
  • datę opuszczenia nieruchomości/pozostawienia mienia.

  JEDYNIE OBYWATELE POLSCY MOGĄ UZYSKAĆ POMOC W WYDOBYCIU DOKUMENTÓW.

  Czas oczekiwania na realizacje wniosku o wydobycie dokumentów - do 6 miesięcy

   


  Sporządzanie polskich aktów stanu cywilnego na podstawie dokumentów zagranicznych

   

  Zagraniczne akty stanu cywilnego mają taką samą moc dowodową jak polskie dokumenty. Ich rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego jest nieobowiązkowa, ale czasami niezbędna do załatwienia sprawy w polskim urzędzie, np. do wyrobienia paszportu.

   

  Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego możne złożyć:

   

  • osoba, której akt dotyczy;
  • osoba, która wykaże interes prawny;
  • pełnomocnik ww. osób;
  • najbliższa rodzina: wstępni (dziadkowie, rodzice), zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa.

  W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo. Jednocześnie, wniosek o rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego mogą złożyć ww. osoby za pośrednictwem konsula RP.

   

  Wpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

   Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego (wydawany jest w konsulacie);
  • oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego wystawiony przez odpowiedni urząd wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

  Właściwość organu:

   

  • urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju;
  • urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania;
  • urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy - jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób;

  Zezwolenie na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski

   

  Zezwolenie na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski zostanie wydane po przedłożeniu następujących dokumentów:

   

  • zezwolenia właściwego miejscowo starosty (prezydenta miasta szczebla powiatowego) w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok (dopuszczalne jest przesłanie dokumentu faksem);
  • kartę zgonu wystawioną przez miejscowego lekarza;
  • akt zgonu wydany przez miejscowy USC;
  • zezwolenie na wywóz zwłok od władz miejscowych.

  Sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski może nastąpić jedynie przez firmy pogrzebowe, specjalnie do tego celu przystosowanymi środkami transportu. Trumna lub urna nie może być otwierana po przewiezieniu jej do Polski. Konsulat może odmówić wydania zezwolenia,  jeżeli śmierć nastąpiła w związku z chorobą zakaźną.

   


  Sprawy spadkowe

   

  Konsul wykonuje jedynie czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności przysługujących Skarbowi Państwa. W związku z tym, w razie zamiaru ustanowienia pełnomocnika działającego na terenie Białorusi w postępowaniu spadkowym, należy skontaktować się z wybraną przez siebie kancelarią adwokacką specjalizującą się w sprawach spadkowych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: