close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 • W celu złożenia wniosku w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku należy umówić się na wizytę –

  e-mail: minsk.wk.prawne@msz.gov.pl lub tel.: +375 17 388 52 00

   

  Fot. M. Ciszewski/PolandMFA's Album

   

  Obywatelstwo polskie nabywa się:

  • z mocy prawa;
  • przez nadanie obywatelstwa polskiego;
  • przez uznanie za obywatela polskiego;
  • przez przywrócenie obywatelstwa polskiego..

   

  Osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego mogą zwrócić się o ustalenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

  Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   

   

  Nadanie obywatelstwa polskiego

  Obywatelstwo polskie nadaje cudzoziemcowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Obywatelstwo polskie można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek, a małoletniemu na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

   

  Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy: drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, drugie z rodziców złożyło oświadczenie przed konsulem o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

   

  Dzieci pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą złożyć dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie im obywatelstwa polskiego.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego;
  2. zdjęcia formatu paszportowego osób objętych wnioskiem;
  3. dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, którymi w szczególności mogą być dokumenty:
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
   • uprawniające do zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia wydanego przez urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki;
   • oryginał wydanego przez urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny (np. aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka),
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka;
   • stwierdzające tożsamość małoletniego/małoletnich dzieci, jeżeli też są objęte wnioskiem;
   • potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego przez rodziców lub dalszych wstępnych;
   • potwierdzające utratę przez cudzoziemca, jego dziecka/dzieci oraz jego wstępnych obywatelstwa polskiego;
   • stwierdzające nabycie obywatelstwa obcego przez cudzoziemca lub jego dziecko/dzieci, w przypadku gdy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie;
   • potwierdzające źródło utrzymania;
   • potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną i społeczną.

     

    Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

     

    Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm

   

   

  Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

  Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. Obywatele nieposiadający dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie albo których dane osobowe i obywatelstwo nie mogą zostać ustalone, mogą uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

   

  Posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. dokumenty istotne dla ustalenia posiadania obywatelstwa polskiego (akt urodzenia, małżeństwa, metryka chrztu, kopie polskich dokumentów rodziców lub dziadków itp.). W przypadku zmiany nazwiska - kopia dokumentów potwierdzających ten fakt (akt małżeństwa, akt zmiany imienia lub nazwiska, itp.);
  3. oryginał aktualnego dokumentu tożsamości wraz ze stronami zawierającymi adnotacje urzędowe (do wglądu);
  4. w przypadku gdy wnioskodawca urodził się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do przedstawienia pełnego aktu urodzenia zawierającego nazwiska rodziców;
  5. akt stanu cywilnego stwierdzający stan cywilny wnioskodawcy (akt zawarcia małżeństwa, dokument rozwodowy lub akt zgonu współmałżonka).

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

   

   

  Przywrócenie obywatelstwa polskiego

  Przywrócenie obywatelstwa polskiego dotyczy osób, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie, a utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 roku na podstawie:

  • art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. nr 7, poz. 44, z późn. zm.);
  • art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25);
  • art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 200, Nr 28, poz. 353, z późn. zm.).

   

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego;
  2. zdjęcie formatu paszportowego;
  3. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
  4. dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli taka nastąpiła;
  5. posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego.

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

   

   

   

   

  Przywrócenie obywatelstwa następuje w formie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.

   

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

  1. w okresie 01.09.1939-08.05.1945 dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników lub przyjął urząd publiczny w służbie tych państw;
  2. działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

   

  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  Utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić jedynie na wniosek obywatela po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
  2. zdjęcie formatu paszportowego;
  3. dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, zwłaszcza dokumenty:
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo (ważny polski paszport lub dowód osobisty);
   • odpisy polskich aktów urodzenia;
   • odpisy polskich aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny;
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka;
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małoletniego/małoletnich;
   • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.

     

    Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje również małoletnie dziecko należy dodatkowo dołączyć:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka;
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego;
  3. pisemną zgodę dziecka na utratę przez nie obywatelstwa polskiego, jeżeli małoletni objęty wnioskiem ukończył 16 lat.

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

   

   

   

  Wraz z otrzymaniem zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić polski paszport do konsulatu/wydziału konsularnego.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: