close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • JAK I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK WIZOWY?

 • Wniosek wizowy do polskiego urzędu konsularnego na Białorusi można złożyć po wcześniejszym umówieniu spotkania bezpośrednio w urzędzie konsularnym lub za pośrednictwem usługodawcy zewnętrznego w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych. Wybór w powyższym zakresie należy do samego wnioskodawcy. Złożenie wniosku wizowego w obu ww. instytucjach jest równoważne. Obywatele Białorusi mogą złożyć wniosek wizowy w dowolnym urzędzie konsularnym lub dowolnym punkcie przyjmowania wniosków wizowych na terenie Białorusi (zasada derejonizacji).

   

   

  WNIOSKOWANIE O WIZĘ ZA POŚREDNICTWEM PUNKTÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW WIZOWYCH (PPWW)

   

   

  KROK 1.  Należy dokonać rezerwacji terminu na złożenie wniosku wizowego.

  Rezerwacji terminu na złożenie dokumentów wizowych w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych można dokonać na dwa sposoby:

  - za pośrednictwem infolinii (call-center): +375 17 388 02 46 (od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00);

  - za pośrednictwem rejestracji elektronicznej (online): http://www.vfsglobal.com/poland/belarus/Polish/Schedule_an_Appointment1.html

   

  KROK 2. Udać się do wybranego podczas rezerwacji terminu Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych i złożyć wniosek z dokumentami. Podczas składania wniosku pobrana zostanie również biometria.

   

  Dane teleadresowe PPWW:

   

  MIŃSKI OKRĘG KONSULARNY

  1. ul. Bobrujskaja 6, Centrum Handlowe „Galileo”, 5 piętro

  220050 Mińsk, Białoruś

   

  2.al. Puszkińska 35b-1

  212002, Mohylew, Białoruś

   

  3.ul. Puszkina 2, Centrum Biznesowe “Pushkin Plaza”,

  246000, Homel, Białoruś

   

  BRZESKI OKRĘG KONSULARNY

   

  1. ul. Moskiewska 208А-1, Centrum Handlowe “Domus”, 2 piętro

  224000 Brześć, Białoruś

   

  2. ul. Pierwomajskaja 176a

  225710 Pińsk, Białoruś

   

  3. ul. Kirowa 101/1

  225411 Baranowicze, Białoruś

   

  GRODZIEŃSKI OKRĘG KONSULARNY

   

  1.ul. Maksima Gorkiego 87B,

  230000 Grodno, Białoruś

   

  2.ul. Radiuka 2a,

  231300 Lida, Białoruś

   

   

   

  Krok 3. Odebrać paszport wraz z decyzją wizową.

  Paszporty wydawane są w PPWW w dni robocze w godzinach 9.00 -17.00.

   

  Uwaga:

   

  W wyjątkowych przypadkach konsul ma prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty bądź zaprosić na rozmowę do urzędu konsularnego.

  Więcej informacji dot. procedury ubiegania się o wizę za pośrednictwem Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych można znaleźć na stronie internetowej http://www.vfsglobal.com/poland/belarus/

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  WNIOSKOWANIE O WIZĘ BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE KONSULARNYM

   

   

  KROK 1. Należy dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie https://secure2.e-konsulat.gov.pl i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  Wniosek wizowy należy wypełnić literami łacińskimi, z wyjątkiem punktów, które zgodnie z wymogami systemu wypełniane są cyrylicą (nazwisko i imię należy wpisać zgodnie z zapisem  w paszporcie), wydrukować i własnoręcznie podpisać.
   

   

  KROK 2. Złożyć wniosek wizowy wraz z pakietem  wymaganych dokumentów uzupełniających:

  Uwaga: Dokumenty należy złożyć wyłącznie w dniu i urzędzie konsularnym wybranym przez Państwa podczas rejestracji.

   

  Dane teleadresowe polskich urzędów konsularnych na Białorusi:

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku

   

  220002 Mińsk, ul Krapotkina 91A

  Tel. +375 17 388 52 31, Faks 388 52 38

  http://www.msz.gov.pl/pl/p/minsk_by_a_pl/

  Przyjmowanie dokumentów wizowych w  dni robocze: 9.00 - 14.00

  Wydawanie decyzji wizowych wraz z paszportami w dni robocze: 12.00 - 16.00

  Telefoniczna informacja wizowa  (+375 17 388 52 49) 09.00 - 16.00 (dni robocze):

   

  Konsulat Generalny RP w Brześciu

   

  ul. Kujbyszewa 34

  224016 Brześć

  Tel.:+375 162270000

  Faks: +375 162203829

  http://www.brzesc.msz.gov.pl

  Przyjmowanie dokumentów wizowych w  dni robocze: 8.45 -12.45

  Wydawanie decyzji wizowych wraz z paszportami w dni robocze: 14.30-16.00

  Telefoniczna informacja wizowa (+375 162 27 00 49): 8.45-16.00 (dni robocze)

   

  Konsulat Generalny RP w Grodnie

   

  230023 Grodno, ul. Budionnego 48a,

  Republika Białoruś

  tel.: +375 152 73 10 00

  faks: +375 152 73 10 22

  www.grodno.msz.gov.pl

  Przyjmowanie dokumentów wizowych w  dni robocze: 9.00 - 12.00

  Wydawanie decyzji wizowych wraz z paszportami w dni robocze: 13.00-15.30

  Telefoniczna informacja wizowa (+375 152 73  10 49): godz. 9.00 - 16.00 (dni robocze)

   

  Reprezentacja wizowa

  Z dniem 18 marca 2013 roku weszło w życie porozumienie do Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej. Na mocy przedmiotowego porozumienia, Republika Łotewska rozpoczęła reprezentację na Rzecz Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu konsularnym Konsulatu Republiki Łotewskiej w Witebsku, obejmującym obwód witebski.             

  Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi pozostają właściwe dla przyjmowania wniosków od aplikantów także z tego obwodu.

   

  KROK 3. Uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego.

  Opłatę wizową wnosi się w dniu składania dokumentów, na podstawie zlecenia opłaty wydanego w urzędzie konsularnym oraz na podstawie kserokopii paszportu ze stroną z danymi personalnymi oraz stroną nr 31.

  Szczegóły dotyczące opłat przedstawione są w zakładce „Opłaty Wizowe”

   

  Krok 4. We wskazanym terminie odebrać paszport wraz z decyzją wizową w urzędzie konsularnym, gdzie uprzednio złożono wniosek.

   

  Uwaga: Zgodnie z art. 21 (8) Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w wyjątkowych przypadkach, podczas rozpatrywania wniosku wizowego, konsul ma prawo zaprosić osobę ubiegająca się o wizę na rozmowę oraz poprosić  o uzupełnienie wniosku o dodatkowe dokumenty. Złożenie dodatkowych dokumentów nie gwarantuje automatycznego otrzymania wizy.

  Jednocześnie, zgodnie z art. 14 (6) Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku standardowych wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę udowodniła wcześniej, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza, że zgodnie z prawem korzystała z poprzednio posiadanych wiz i w chwili przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich będzie spełniała wymogi art.5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: