close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PROCEDURA WIZOWA

 • Fot. Fotolia.com

   

  APLIKOWANIE O WIZĘ ZA POŚREDNICTWEM

  PUNKTÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW WIZOWYCH:

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku informuje, że rezerwacji terminu na złożenie dokumentów wizowych w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych w Mińsku, Homlu oraz Mohylewie można dokonać na dwa sposoby:

  Więcej informacji dot. procedury ubiegania się o wizę za pośrednictwem Punktów Przyjmowania Wniosków  Wizowych można znaleźć na stronie internetowej http://www.vfsglobal.com/poland/belarus/

   


  W CELU OTRZYMANIA WIZY W URZĘDZIE KONSULARNYM NALEŻY:

   

  KROK 1: Dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie https://by.e-konsulat.gov.pl/  i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  Wniosek wizowy należy wypełnić literami łacińskimi, z wyjątkiem punktów, które zgodnie z wymogami systemu wypełniane są cyrylicą (nazwisko i imię należy wpisać zgodnie z zapisem  w paszporcie), wydrukować i podpisać.

   

  Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

   

  KROK 2: Złożyć komplet  wymaganych dokumentów w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku:

   

  • Paszport i fotokopię paszportu z danymi personalnymi oraz stronami zawierającymi wizy Schengen z ostatnich 3 lat

  Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu ze Strefy Schengen, zawierać minimum dwie wolne strony oraz być wydany w ciągu ostatnich 10 lat (paszporty o dłuższej ważności, nawet jeżeli są akceptowane przez miejscowe prawo, nie będą przyjmowane).  

   

  Ubezpieczenie powinno pokrywać wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne we wszystkich Państwach Członkowskich Układu z Schengen przez cały okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu. Minimalna kwota pokrycia ubezpieczenia powinna wynosić 30 000 EUR.

   

  • Dokumentację potwierdzającą zgodność deklarowanego celu podróży z celem faktycznym: szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w zakładce „Wykaz dokumentów”

  W wyjątkowych przypadkach konsul ma prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej bądź zaprosić na rozmowę.

   

  Dokumenty należy złożyć wyłącznie w dniu wybranym przez Państwa podczas rejestracji.

   

  KROK 3: Uiścić opłatę konsularną

   

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. opłaty wizowe mogą być uiszczane w jednym, z wybranych przez Państwa, 34 Centrów Usług bankowych IDEA BANKU.

  Oddział IDEA BANKU przy ul. Krapotkina 81-122 z dniem 1 sierpnia 2016 r. zostaje zamknięty.

   

   

  Opłaty wizowej dokonuje się w dniu składania dokumentów, na podstawie zlecenia opłaty wydanego w Wydziale Konsularnym oraz na podstawie kserokopii paszportu ze stroną z danymi personalnymi oraz stroną nr 31. Szczegółowe informacje na temat opłat wizowych w Tabeli Opłat Konsularnych.

  KROK 4: Odebrać paszport

  Data odbioru paszportu wyznaczana jest podczas składania dokumentów. Podstawowy termin rozpatrywania wniosków wizowych wynosi 10 dni roboczych.

   

   

   


  DO KTÓREGO PAŃSTWA STREFY SCHENGEN NALEŻY ZWRACAĆ SIĘ W CELU OTRZYMANIA WIZY?

  "Zasada pierwszego wjazdu"

   

  1. Jeśli planują Państwo odwiedzić konkretne państwo strefy Schengen, należy zwracać się do Ambasady/Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest jedynym punktem docelowym Państwa wizyt(y).
  2. Jeśli planują Państwo odwiedzić kilka państw strefy Schengen, należy zwracać się do Ambasady/ Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest głównym punktem docelowym Państwa wizyt(y) pod względem czasu trwania i celu pobytu.
  3. Jeśli nie można określić głównego punktu pobytu, należy zwracać się do Ambasady / Konsulatu państwa Schengen, którego granicę przekroczą Państwo jako pierwszą.

  JEŚLI ZWRÓCĄ SIĘ PAŃSTWO W CELU OTRZYMANIA WIZY DO NIEWŁAŚCIWEJ
  AMBASADY / KONSULATU, TO…

   

  po złożeniu dokumentów Ambasada / Konsulat upewnia się, że jest właściwym urzędem do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy. Jeśli Ambasada / Konsulat nie jest właściwym urzędem do wydania wizy (na podstawie tego wniosku), niezwłocznie zwraca dokumenty wnioskodawcy, przyjętą opłatę wizową oraz wskazuje właściwą w celu otrzymania wizy Ambasadę / Konsulat.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: