close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STUDIA W POLSCE DLA OSÓB POCHODZENIA POLSKIEGO

 • 9 marca 2015

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018/2019 ze stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

  UWAGA!

  Kandydaci zakwalifikowani do egzaminów, ze stypendium Rządu Polskiego wraz z jednym rodzicem bądź opiekunem prawnym, nieposiadający wizy mogą zgłosić się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku na złożenie wniosków na wizę.

  Proszę zgłaszać się bezpośrednio do okienka informacyjnego w godzinach 9.00 - 13.00, bez konieczności rejestracji, z gotowym kompletem dokumentów potrzebnym do złożenia wniosku o wizę wraz z zaświadczeniem, bądź informacją, którą Państwo otrzymaliście od NAWA, że jesteście zakwalifikowani do egzaminu ze stypendium Rządu Polskiego.

   

  Egzaminy wstępne na studia ze stypendium Rządu Polskiego dla kandydatów z mińskiego okręgu konsularnego odbędą się w Polsce, w Siedlcach w dniach 5-6.07.2018 r. Prosimy zaplanować przyjazd do Siedlec w dniu 04.07.2018 r. w godzinach popołudniowych. O dokładnym miejscu oraz harmonogramie egzaminów NAWA poinformuje Państwa w terminie późniejszym.

   

   

  Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii będzie prowadzony w terminie od 9 lutego do 31 marca 2018 r. do godz. 23.59 czasu polskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej: https://programs.nawa.gov.pl/login

   

  Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.pl

   

  Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

   

  1. Skan paszportu (strona ze zdjęciem)
  2. Skan Karty Polaka lub zaświadczenia o polskim pochodzeniu, wydanego przez polską placówkę konsularną
  3. Zdjęcie legitymacyjne
  4. Kopia świadectwa maturalnego lub zaświadczenie ze szkoły z ocenami za ostatnie półrocze
  5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku
  6. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w Polsce (w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią)
  7. Inne dokumenty (np. opinia organizacji polonijnej, rekomendacja nauczyciela)
  8. List motywacyjny uzasadniający chęć podjęcia studiów w Polsce w języku polskim (lub w przypadku nieznajomości języka polskiego w tłumaczeniu na język polski)

   

  Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki. Załączniki w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone (dopuszcza się wyłącznie tłumaczenie przysięgłe lub tłumaczenie poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną; nie dotyczy zał. 8)

   

  Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

   

  Regulamin Programu Stypendialnego dla Polonii dostępnego na stronie:

   

  https://nawa.gov.pl/images/artykuly/Studenci/REGULAMIN_Program-Stypendialny-dla-Polonii-2018.pdf.pdf

   

  Dodatkowe wyjaśnienia do Regulaminu Programu stypendialnego dla Polonii

  W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie procedury naboru do Programu, uprzejmie wyjaśniamy, co następuje:

  1. W przypadku osób, które złożyły wnioski o wydanie Karty Polaka, ale nie zdążą do 31 marca odebrać dokumentu, dopuszcza się na etapie oceny formalnej przedstawienie skanu poświadczenia złożenia wniosku o Kartę Polaka (Decyzja o przyznaniu Karty Polaka).
  2. W przypadku osób, które nie posiadają Karty Polaka niezbędne jest załączenie do dokumentów opinii placówki nt. polskiego pochodzenia kandydata.
  3. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się również akt (świadectwo) urodzenia,            w którym wpisana jest narodowość polska rodzica/ rodziców.
  4. Osoby, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na kierunki geofizyka, geografia, geologia, mogą wybrać dwa przedmioty egzaminacyjne z następujących trzech: matematyka, fizyka, geografia.
  5. W krajach, w których nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, na etapie oceny formalnej tłumaczenia świadectw i dokumentów kandydatów będą przyjmowane przetłumaczone przez tłumaczy urzędowych, a nie przysięgłych.
  6. Zgoda  rodziców lub opiekunów prawnych wyrażona pisemnie na odbywanie nauki w Polsce dla nieletnich kandydatów nie wymaga dodatkowej weryfikacji ani poświadczania notarialnego. Będzie wystarczał podpis rodzica.

   

  Przypominamy, że wniosek w systemie powinien być złożony w języku polskim (alfabetem łacińskim!). Wnioski wypełnione innym alfabetem zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: