close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Ogłoszenie o przetargu nr 5/2018

   

  1. Ambasada RP w Mińsku, ul. Biaduli 11, 220034 Mińsk   ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego w formie ofert pisemnych.
  2. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz cena wywoławcza i wadium:

   Przedmiotem sprzedaży jest nw. samochód:

  Lp.

  Opis

  Rok produkcji

  Uwagi

  Cena wywoławcza w EUR

  Wadium w EUR

  1.

  Marka:  Volkswagen                

  2011

  Pojazd technicznie sprawny

  9 500

  950

  Model: Sharan Comfortline 2.0 TDI-CR        

  Przebieg: 166.372 km

  Kolor: srebrny metalik

  Rodzaj paliwa:  Diesel

  Pojemność silnika:1968 cm3

  Nr. VIN: WVWZZZ7NZCV010249

  Skrzynia biegów: manualna

  Liczba miejsc:  7

  Dopuszczalna masa całkowita : 2510 kg

   

  1. Samochód, będący przedmiotem przetargu można oglądać na parkingu: Mińsk ul. Biaduli 11 w dniach 16.07-3.08.2018 w godzinach 12:00 – 15:00 za uprzednim powiadomieniem.
  2. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Pan Tomasz Musialik, tel. +375447078995, e-mail: tomasz.musialik@msz.gov.pl
  3. Ważna oferta powinna zawierać:
   1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
   2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (gotówka, przelew);
   3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  4. Wadium w wysokości 950,00 EUR musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w kasie Ambasady lub przelewem na konto Ambasady z dopiskiem „Wadium VW Sharan”
  5. Dane do przelewu :

   Nazwa banku: IdeaBank S.A.

   Adres banku: ul. Biaduli 11, 220034 Mińsk, Republika Białorusi

   Kod banku: SOMA BY 22

   SWIFT: SOMA BY 22

   Numer rachunku bankowego: BY68SOMA30240054210112000978

  6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  7. Wadium złożone przez nabywcę wlicza się na poczet ceny.
  8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
  9. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
   1. imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon
          kontaktowy, e-mail, ew. NIP, Regon;
   2. oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty;
   3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że
          ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
   4. oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dowodu
          wpłaty wadium,
   5. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty
          dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6
          miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.08.2018 r. w siedzibie placówki.
  11. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
   1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
          oferenta, który nie wniósł wadium;
   2. Nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne,
          nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
          prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  12. O odrzuceniu ofert komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
  13. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
   1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.
   2. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:     

    Ambasada RP w Mińsku

          ul. Biaduli 11

          220034 Mińsk

   3. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Oferta w przetargu na sprzedaż
          samochodu. Nie otwierać do dnia 6.08.2018r. do godz. 11:00”.
  14. Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon. -pt.) w godz. 9:00-15:30 nie później niż do dnia 3.08.2018 r. do godz. 15:30 w siedzibie sprzedającego przy 
   ul. Biaduli 11, 220034 Mińsk
  15. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
  16. Inne informacje:
   1. Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
          w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami
          majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 2
          DGSZ z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji
          w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami majątku na placówkach
          zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych.
   2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za
          wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu.
   3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg
          będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.
   4. W przypadku aukcji, o której mowa w p. 18.3., komisja przetargowa
          zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu
          przeprowadzenia aukcji.
   5.  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż
          7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
   6.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez
           nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez sprzedającego, na
           podstawie protokołu odbioru. Odbiór pojazdu z miejsca garażowania i
           transport odbędzie się na koszt nabywcy.
   7. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na opłacenie wszelkich
          podatków i opłat (w tym opłaty rejestracyjnej,  opłaty skarbowej i wszelkich innych) wymaganych przez władze białoruskie, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.
   8. Załączniki (pliki do pobrania):
  1. Zdjęcia

  2. Formularz oferty

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: