close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE OGÓLNE

 • Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Polaka

   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001598/O/D20191598.pdf

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (oryginały dokumentów i kserokopia).

   

  Wnioskodawca przedstawić może również zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1472).  

    

  Ważne informacje: 

   

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Karta Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego, nie uprawnia do osiedlenia się w Polsce.


  Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: