close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY POLAKA

 • Objaśnienia w sprawie sposobu wypełniania wniosku o przyznanie Karty Polaka


  Rubryki powinny być wypełnione czytelnie, pismem drukowanym, literami alfabetu łacińskiego, w każdej kratce jedna litera.

   

  Cel składania wniosku:

  przyznanie Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty o przyznanie Karty Polaka

   

  przedłużenie ważności Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty w związku z osiągnięciem pełnoletności

  - gdy składa się dok. w związku z upływem terminu ważności karty

   

  wydanie duplikatu Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty w związku z utratą karty

   

  zmiana danych posiadacza Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty w związku ze zmianą nazwiska

  - gdy składa się dok. w związku ze zmianą pisowni imienia lub nazwiska

   


  Część A: Dane osoby ubiegającej się o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (w przypadku występowania z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać dane małoletniego):
  Pkt 1 -  nazwisko zgodnie z zapisem stosowanym w paszporcie.

  Pkt 2 - imię zgodnie z zapisem stosowanym w paszporcie.

  Pkt 3 -  nazwisko w języku polskim (w przypadku wniosku o zapisanie w języku polskim nazwiska na Karcie Polaka).

  Pkt 4 -  imię w języku polskim (w przypadku wniosku o zapisanie w języku polskim imienia na Karcie Polaka).


  Pkt 5 -  datę urodzenia należy wpisać w kolejności dzień-miesiąc-rok.

  Pkt 6 -  płeć - należy postawić znak X w odpowiednim kwadracie.

  Pkt 7 -  należy wpisywać nazwę konkretnej miejscowości.
  Pkt 8 -  należy wpisywać aktualnie posiadane obywatelstwo.

  Pkt 9 -  należy wpisać narodowość.

   

  Część B: Adres zamieszkania (w przypadku występowania z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać dane małoletniego) zgodnie z adresem w paszporcie:
  Pkt 10 - jednostka podziału administracyjnego - rodzaj - należy wpisywać słowo „OBWÓD".

  Pkt 11 - kod pocztowy
  Pkt 12 - jednostka podziału administracyjnego - nazwa obwodu w którym wnioskodawca stale zamieszkuje np. „MIŃSKI".
  Pkt 13 – należy wpisać nazwę miejscowości.

  Pkt 14 – należy wpisać nazwę ulicy. Jeżeli miejscowość nie posiada (nazwanych) ulic, ta rubryka pozostanie pusta.

  Pkt 15 – numer domu i lokalu.

  Pkt 16 – państwo.

   

  Część C: Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o przyznanie Karty Polaka  (w przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego wpisać dane dotyczące dokumentu dziecka).

  Zgodnie z posiadanym dokumentem.


  Część D: Dane przodków osoby ubiegającej się o przyznanie Karty Polaka.

  Część D nie dotyczy wniosku osób ubiegających się o przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu oraz zmianę danych.

  W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać dane rodziców małoletniego.
  Pkt 21 /27 -  nazwisko, imiona - należy zapisać literami alfabetu łacińskiego dane zawarte w dokumencie, który Wnioskodawca załącza jako dowód pochodzenia.
  Pkt 22/28 - pokrewieństwo - należy postawić znak X we właściwym kwadracie.
  Pkt 23/29 - obywatelstwo tak jak wynika z załączonych do wniosku dokumentów.

  Pkt 24/30 – narodowość – w przypadku występowania z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać numer Karty Polaka rodzica.

   

  Uwaga

  W przypadku gdy Wnioskodawca powołuje się na polskie pochodzenie matki lub ojca lub babci lub dziadka wystarczy wypełnić tylko dane w pozycji ”Pierwsza Osoba”

   

  Część E: - zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej (dotyczy wyłącznie zaświadczeń upoważnionych organizacji na specjalnym druku - zgodnie z art. 13, ust. 3, pkt. 7 ustawy o Karcie Polaka).

  Część E nie dotyczy wniosku osób ubiegających się o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego, przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu oraz zmianę danych.

  Należy postawić znak X w odpowiednim kwadracie.


  Część F: - poświadczenie znajomości języka polskiego (dotyczy poświadczenia znajomości języka polskiego wydanego na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwa ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim)

  Część F nie dotyczy wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu oraz zmianę danych.

  Należy postawić znak X w odpowiednim kwadracie.

   

  Część H: - fotografia o wymiarach 35 x 45 mm (opis w przypisie na dole wniosku).

   

  W przypadku małoletnich powyżej 16. roku życia – należy zaznaczyć kwadrat gdy małoletni powyżej 16. roku życia wyraża zgodę na przyznanie Karty Polaka.

  Pkt 36 – podpis wnioskodawcy. W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego powyżej 13. roku życia – podpis dziecka

   

  Podpis nie może wykraczać poza ramkę ani jej dotykać.

   

  Część I: - podpisy rodziców lub przedstawicieli ustawowych małoletniego należy składać w obecności konsula.


  Pkt 39 - liczba załączników/kartek - wypełnia konsul.

   


   
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: