close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TRYB WNIOSKOWANIA O KARTĘ POLAKA

 • 1. Wypełnienie wniosku o przyznanie Karty Polaka

   

  Podczas spotkania z konsulem należy złożyć wypełniony formularz wniosku. Wniosek musi być wypełniony czytelnie w języku polskim. Podczas spotkania konsul przedstawi wnioskodawcy do podpisania deklarację przynależności do Narodu Polskiego oraz zweryfikuje wniosek od strony formalnej.  

  W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku.

  Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu; podpis musi zmieścić się

  w narysowanej we wniosku ramce.

   

  2. Skompletowanie dokumentów

   

  Na potwierdzenie polskiej narodowości wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty lub inne dowody, z których wynika, że on sam lub jego przodkowie byli polskiej narodowości. Ważne jest, by dokumenty zawierały wpis o narodowości . Sam fakt urodzenia się na terenie Polski nie stanowi potwierdzenia polskiej narodowości.

  Na spotkanie z konsulem należy zabrać oryginały dokumentów (konsul musi sprawdzić między innymi autentyczność dokumentów) oraz ich kopie, które zachowa w aktach sprawy. W przypadku dokumentów pochodzących z archiwów państwowych należy przynieść odpis z archiwalnego dokumentu (kopię potwierdzoną przez państwowe archiwum), a nie tylko zaświadczenie wydane przez archiwistę, że taki dokument znajduje się w archiwum.

  Jeśli osoba wnioskująca o Kartę Polaka nie posiada dokumentów potwierdzających jej polskie pochodzenie, ale aktywnie działa w polskiej lub polonijnej organizacji na rzecz języka i kultury polskiej lub społeczności polskiej od co najmniej trzech lat, wówczas może przedstawić konsulowi stosowne zaświadczenie. Prawo do wydawania zaświadczeń mają wybrane organizacje ze wszystkich państw objętych ustawą o Karcie Polaka.

  Znajomość języka polskiego można wykazać przedstawiając: certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydawany na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

  Jeśli wnioskodawca nie posiada takiego dokumentu, znajomość języka polskiego oceni podczas rozmowy konsul.

  3. Spotkanie z konsulem

   

  Na spotkanie z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

  • starannie wypełniony wniosek ze zdjęciem;
  • oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów;
  • oryginał i kserokopie paszportu
    

  Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.

  Rozmowa z konsulem odbywa się wyłącznie w języku polskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: