close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • CERTYFIKAT Z JĘZYKA POLSKIEGO

 • Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

   

  Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 X 2003 (Dziennik Ustaw nr 191, poz. 1871)

   

  Przedmiotem oceny są następujące sprawności:
   
  1. Rozumienie ze słuchu;
  2. Poprawność gramatyczna;
  3. Rozumienie tekstów pisanych;
  4. Pisanie;
  5. Mówienie.

   

  Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są obecnie na trzech poziomach zaawansowania językowego:

   

  B1 – podstawowym;

   

  B2 – średnim ogólnym;

   

  C2 – zaawansowanym.

   

  Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim. Dotychczas najczęściej czynili to cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce, a ostatnio zgłasza się wiele osób pragnących poświadczyć znajomość języka polskiego przy staraniu się o polskie obywatelstwo (15 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa o obywatelstwie polskim - Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 161). Oczekiwanie od osób pragnących uzyskać polskie obywatelstwo udokumentowanej znajomości języka polskiego spowodowało wprowadzenie dodatkowych terminów egzaminów, do których przystępują w większości  osoby kompletujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naturalizacji. O certyfikat zabiegają też Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy. Coraz częściej też certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. Ma to miejsce między  innymi w służbie zdrowia (np. Izby Pielęgniarskie oczekują od obcokrajowców zatrudnianych w polskich  szpitalach i przychodniach poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B1) czy służbie cywilnej (od obcokrajowca, podejmującego w Polsce pracę w służbie cywilnej wymagany jest certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2 – (Dziennik Ustaw nr 64 z 2009 poz. 539)

   

  Uczelnie, w zależności od rodzaju studiów, stawiają cudzoziemcom różne wymagania w zakresie znajomości języka polskiego. Na kierunki artystyczne i sprawnościowe (studia muzyczne, plastyczne, wychowania fizycznego) wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, na innych kierunkach uniwersyteckich na ogół należy znać język polski na poziomie średnim ogólnym – B2 (Rozporządzenie MNiSW z 12 października 2006 r. z 9 września 2009 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców - Dz. U. 2006 nr 190 poz. 1406, Dz. U. 2009 nr 176 poz. 1365).

   

  Wśród zdających  egzamin certyfikatowy cudzoziemców są też pracownicy międzynarodowych korporacji, urzędnicy, nauczyciele, managerowie, pracownicy zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych. Ministerstwo Infrastruktury przed udzieleniem obcokrajowcowi licencji na prowadzenie w Polsce działalności w branży obrotu nieruchomościami wymaga przedłożenia certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie C2 (Dziennik Ustaw 2008 nr 31 poz. 189). Cudzoziemcom, od których polscy pracodawcy oczekują udokumentowania znajomości języka polskiego, pozytywny wynik egzaminu ułatwia uzyskanie stałego kontraktu pracy i osiedlenie w Polsce.

   

  Szczegółowe informacje dla zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu państwowego z języka polskiego.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: