close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRAJOWA

 • Fot. Fotolia.com

   

   

   

  WIZA KRAJOWA


  Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.      

       
  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania

   

   - na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;

   

   - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

  Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

   

  Osoby aplikujące o wizę krajową „D” są zobowiązane do rejestracji wniosku w systemie internetowym na stronie https://secure2.e-konsulat.gov.pl i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

   

   

   


  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • dokument potwierdzający posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokument podróżnego ubezpieczenia medycznego w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres pobytu cudzoziemca na terytorium RP, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią.
  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;
  • zezwolenie na pobyt określone prawem Republiki Białorusi (w przypadku obcokrajowców przebywających w Republice Białorusi).

  UWAGA

  Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, konsul wydaje decyzję o odmowie wydania wizy jeśli cudzoziemiec nie posiada ważnego ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, o których mowa w art. 25 wyżej cytowanej ustawy.

  Wymogi dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego mogą różnić się w zależności od celu wyjazdu i są oznaczone *.

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, KTÓRE POWINNY PRZEDSTAWIĆ OSOBY MAŁOLETNIE

   akt urodzenia;

   

  • notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd. Aby pobrać formularz zgody rodziców na wyjazd dziecka w takich przypadkach – kliknij tutaj;

   

  • jeżeli osoba małoletnia podróżuję bez obojga rodziców (na przykład z grupą szkolną) – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi sporządzona przez notariusza;

   

  • jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument); 

   

  • w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom, wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

   


  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

   

   

  WYKONYWANIE PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY ("praca krótkoterminowa") - aktualne do 31.10.2018 r.

   

  - oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

   

  Uwaga:

   

  1. W przypadku wiz do pracy wymaga się nabycia ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 15 dni kalendarzowych od dnia wjazdu. W przypadkach objęcia wnioskodawcy powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w RP - ubezpieczenie podróżne nie jest wymagane.

   

  2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia ich wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.

   

  3. Na podstawie oświadczenia wiza wydawana jest wyłącznie osobie w nim wymienionej. 

   

  WYKONYWANIE PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY („praca krótkoterminowa”)

   

   - wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

  Uwaga:

   

  1. W przypadku wiz do pracy wymaga się nabycia ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 15 dni kalendarzowych od dnia wjazdu. W przypadkach objęcia wnioskodawcy powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w RP - ubezpieczenie podróżne nie jest wymagane.

   

  2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia ich wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.

   

  3. Na podstawie oświadczenia wiza wydawana jest wyłącznie osobie w nim wymienionej. 

   

  WYKONYWANIE PRACY SEZONOWEJ  W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 9 MIESIĘCY W ROKU KALENDARZOWYM” (o której mowa w art. 88 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

   

  - zaświadczenie o wpisaniu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, o którym mowa w art. 88p ust. 1 pkt 2 tej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

  Uwaga:

   

  1. W przypadku wiz do pracy wymaga się nabycia ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 15 dni kalendarzowych od dnia wjazdu. W przypadkach objęcia wnioskodawcy powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w RP - ubezpieczenie podróżne nie jest wymagane.

    

  2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia ich wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.

    

  3. Na podstawie zaświadczenia wiza wydawana jest wyłącznie osobie w nim wymienionej

   

   

  WYKONYWANIE PRACY INNEJ NIŻ OKREŚLONA W ART. 60 UST.1 PKT 5 i 5a USTAWY z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (m.in. dla posiadaczy pozwoleń na wykonywanie pracę w RP)

   

  - oryginał i kopia zezwolenia na pracę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, chyba że zezwolenie to nie jest wymagane;

  Uwaga:

   

  1. W przypadku wiz do pracy wymaga się nabycia ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 15 dni kalendarzowych od dnia wjazdu. W przypadkach objęcia wnioskodawcy powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w RP - ubezpieczenie podróżne nie jest wymagane.

    

  2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia ich wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.

    

  3. Wizę wydaje się wyłącznie osobie wymienionej w dokumencie potwierdzającym prawo do pracy.  

   

  Szczegółowe zasady zatrudniania cudzoziemców znajdują się na stronie internetowej  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

   

  https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/

   

  PEŁNIENIE FUNKCJI W ZARZĄDZIE OSOBY PRAWNEJ WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

  LUB BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ KAPITAŁOWĄ W ORGANIZACJI

   

  • kopia zaświadczenia o wpisaniu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego;

  Na podstawie wpisu do Rejestru wizy udzielane są na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni jedynie na podstawie zezwolenia na pracę.

  Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

   

   

  ODBYCIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ALBO STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA, W CELU SZKOLENIA ZAWODOWEGO
  I W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ LUB SZKOLENIA W INNEJ FORMIE NIŻ OKREŚLONA
  W ART. 60 UST. 1 PKT 9 LUB 10 USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013R. O CUDZOZIEMCACH

   

  • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  • zaświadczenie o odbywaniu kursu/szkolenia (w przypadku uczestniczenia w kursach/szkoleniach uzasadniających wydanie wizy krajowej – zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę w którym winna znajdować się informacja o szczegółowym przebiegu kursu/szkolenia (szczegółowy plan kursu/szkolenia w tym ilości godzin, dni nauki; w przypadku płatnego kursu/szkolenia - potwierdzenie wniesienia opłaty).

  *W przypadku ubiegania się o wizę w celu odbycia studiów, kursów języka polskiego oraz kursów przygotowawczych  do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym,  wymaga się nabycia ubezpieczenia na okres do czasu uzyskania uprawnień wynikających z potwierdzonego statusu.

  W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin ob. Białorusi przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu odbycia studiów lub nauki osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od władz uczelni potwierdzające fakt odbywania studiów lub nauki w Polsce.

  Po ewentualnym otrzymaniu karty pobytu ob. Białorusi mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen lub wizy krajowe.

   

   

  KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANIA KARTY POLAKA

   

  • oryginał i kopia Karty Polaka;

  W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową!

   

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: