close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ODMOWA,UNIEWAŻNIENIE, COFNIĘCIE WIZY

 •  

  W przypadku odmowy wydania wizy krajowej, decyzję przedstawia się wnioskodawcy na standardowym formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r., poz. 592). Formularz precyzuje powody wydania wizy odmownej.

  W przypadku unieważnienia/cofnięcia wizy krajowej decyzję przestawia się na standardowym formularzu  stanowiącym załącznik  do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców z dnia 28 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 560). Formularz precyzuje powody wydania decyzji o unieważnieniu/cofnięciu decyzji. 

   

  W przypadku odmowy wydania wizy Schengen oraz jej unieważnienia i cofnięcia decyzję przedstawia się wnioskodawcy na standardowym formularzu stanowiącym załącznik nr VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) z dnia 13 lipca 2009 r. (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 243). Formularz precyzuje powody wydania danej decyzji.

   

   

  PROCEDURA ODWOŁAWCZA

   

  Osobom, którym odmówiono wydania wizy lub otrzymały decyzję o cofnięciu/unieważnieniu wizy przysługuje prawo do odwołania.  Postępowanie odwoławcze zarówno w przypadku wiz krajowych jak i wiz Schengen prowadzone jest przeciwko państwu członkowskiemu, które podjęło taką decyzję  i zgodnie z prawem krajowym tego państwa.

   

  Od decyzji wydanej przez konsula RP przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie/cofnięciu/unieważnieniu wizy.  Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się osobiście w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji. W tym przypadku wizyta w konsulacie nie wymaga rejestracji w systemie e-konsulat. Wnioski przyjmowane są w godzinach otwarcia urzędu. Opłata konsularna zgodna z Tabelą opłat konsularnych (obecnie 60 Euro).

   

  Konsul rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy  w terminie 7 dni roboczych od jego złożenia. 

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r., poz.

  1274) decyzja podjęta w procedurze odwoławczej jest ostateczna.

   

   

   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: