close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY DLA CZŁONKÓW RODZIN OBYWATELI UE

 • UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE) - wdrożenie do krajowego porządku prawnego Dyrektywy nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

  Uwaga: jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE to korzystasz z uprzywilejowanej formy ubiegania się o wizę! Twój wniosek będzie rozpatrzony tak szybko jak to tylko możliwe, bez pobierania opłaty wizowej oraz na podstawie mniejszej liczby dokumentów uzupełniających. Zapoznaj się z poniższym tekstem:   

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  Przykład: obywatel Białorusi ma żonę Polkę, które mieszka w Warszawie. Obywatel Białorusi chce do niej dołączyć. Z uwagi na fakt, że żona obywatela Białorusi mieszka w kraju swojego obywatelstwa (nie skorzystała z prawa do swobodnego przemieszczania się wewnątrz UE) Białorusin nie będzie traktowany jako członek rodziny obywatela UE.

   

  Przykład 2: obywatel Białorusi ma żonę z Holandii, która mieszka w Warszawie. Obywatel Białorusi chce do niej dołączyć. Z uwagi na fakt, że żona obywatela Białorusi nie mieszka w kraju swojego obywatelstwa (skorzystała z prawa do swobodnego przemieszczania się wewnątrz UE), Białorusin będzie traktowany jako członek rodziny obywatela UE.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji i rozpatrzenie wniosku następuje tak szybko jak to tylko możliwe.

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

   

   

  a)  małżonka obywatela UE,

   

   

  b)  bezpośredni zstępny obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

   

   

  c)  bezpośredni wstępny obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport (spełniający warunki dokpuszczalności),

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego.

   

  Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

    

   Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

    

    

   Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: