close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRÓTKOTERMINOWA SCHENGEN

 • Fot. Fotolia.com

   

   

   

  WIZA KRÓTKOTERMINOWA SCHENGEN

   


  Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).   

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).

   

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

   

  Wiza wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każdez nich.  

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"*


  Wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).


  * dotyczy obywateli: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki.

   


   

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN NIEZALEŻNIE OD CELU PODRÓŻY

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej; w przypadku PPWW wypełniony i podpisany wniosek wizowy;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 (zgodnie z art. 10 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiających Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009,);
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu (w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte), posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy (zgodnie z art. 12 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiających Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009);
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • kopia wiz Schengen i krajowych wydanych przez państwa członkowskie Schenegen wydanych w ostatnich 3 latach;
  • kopia stron z paszportu zawierających odciski pieczęci wjazdowych i wyjazdowych w okresie ważności ostatniej posiadanej wizy Schengen lub krajowej wydanej przez państwa członkowskie Schengen;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej niż 30 000 EUR, pokrywające wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne przez okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu (aplikujący o wizę 1-krotną lub 2-krotną powinni posiadać ubezpieczenie pokrywające cały okres planowanego pobytu; osoby aplikujące o wizę wielokrotną powinni posiadać ubezpieczenie pokrywające cały okres planowanego pierwszego pobytu/wjazdu art. 15 (WE) nr 810/2009);
  • bilet powrotny lub rezerwacja biletowa lub inne dokumenty potwierdzające możliwość wykorzystania środków transportu, np. umowa z przedsiębiorstwem przewozowym lub kopia dowodu rejestracyjnego samochodu własnego oraz prawa jazdy lub dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z samochodu należącego do innych podmiotów lub innego środka transportu itp.  

  Wnioskodawcy należący do poniższych grup podróżnych załączają również:

   

  • Pracownicy najemni

  - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia netto za ostatnie 3 miesiące oraz (o ile miało to miejsce w ostatnich 3 miesiącach) datę zakończenia zatrudnienia;

   

  • Prywatni przedsiębiorcy

   

  świadectwo rejestracji firmy;

  - ostatnia deklaracja podatkowa;

   

  • Osoby niepracujące

    

  Emeryci lub renciści - odcinek emerytury/renty lub legitymacja emeryta/rencisty;

  uczniowie i studenci – legitymacja studencka/uczniowska lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów;

  inne osoby niepracujące (bezrobotni) przedstawiając dokumenty potwierdzające ich związek z Białorusią (np. świadectwo ślubu; świadectwo urodzenia dziecka mieszkającego na Białorusi; świadectwo śmierci bliskich  lub np. dokumenty potwierdzające posiadanie nieruchomości na terytorium Białorusi itp.);        oraz kopia strony książeczki pracy (oryginał do wglądu) zawierającej dane osobowe oraz dane dotyczące zatrudnienia w ciągu ostatnich trzech lat- o ile wnioskodawca pracował;

   

  • Cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium RB

   

  - zezwolenie na pobyt określone prawem Republiki Białorusi (w przypadku obcokrajowców przebywających w Republice Białorusi).

   

  • Osoby niepełnoletnie

   

  -  akt urodzenia;

  - notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd. Aby pobrać formularz zgody rodziców na wyjazd dziecka w takich przypadkach – kliknij tutaj;

  - jeżeli osoba małoletnia podróżuję bez obojga rodziców (na przykład z grupą szkolną) – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi sporządzona przez notariusza;

  - jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument);

  - w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom, wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

   

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pobyt:

   

  - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia netto za ostatnie 3 miesiące i/lub

  - legitymacja emeryta/rencisty wraz z informacją o wysokości otrzymywanych świadczeń i/lub 

  - zaświadczenie o otrzymywanej pomocy społecznej za ostatnie 3 miesiące i/lub  

  - aktualne, wydane przez bank, zaświadczenie o stanie rachunku lub kserokopię ważnej karty kredytowej wraz z zaświadczeniem z banku o dostępnych do wykorzystania limitach i/lub

  - osoby niepracujące mogą udowodnić, że posiadają wystarczające środki finansowe, przedstawiając pismo („list sponsorski”) potwierdzające pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem wraz z potwierdzeniem, że sponsor posiada wystarczające środki finansowe (tj. wyciągi bankowe, zaświadczenie o zatrudnieniu określające wysokość wynagrodzenia, dowód własności nieruchomości, własności udziałów w przedsiębiorstwie, opcji na akcje). Pismo to musi zawierać następujące informacje:

  - pełną nazwę/imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe sponsora,

  - kopię paszportu sponsora;

  - datę sporządzenia oraz podpis sponsora,

  - związek pomiędzy sponsorem a osobą ubiegającą się o wizę,

  - cel oraz czas trwania wizyty,

  - wykaz kosztów pokrywanych przez sponsora,

  - wyciąg z rachunku bankowego sponsora wraz z wykazem wszelkich operacji bankowych z ostatnich 3 miesięcy lub

  - podpisane czeki podróżne na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę lub

   - inne dokumenty potwierdzające, że dana osoba posiada wystarczające środki finansowe na podróż (tj. dowód własności nieruchomości, własności udziałów w przedsiębiorstwie, opcji na akcje).

  Wysokość środków finansowych wymaganych od cudzoziemców przy wjeździe do Rzeczypospolitej Polskiej  patrz tu: https://minsk.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/finanse/

   


   

   

  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN

   

  WIZA TURYSTYCZNA

       O wizy w celu turystycznym ubiegać się mogą osoby, które przedstawią jeden z niżej wymienionych dokumentów uzupełniających potwierdzających cel wyjazdu:  

  • oryginał (do wglądu) oraz kopię dokumentu potwierdzającego rezerwację hotelu, pensjonatu, umowy najmu mieszkania lub inny dokument potwierdzający zakwaterowanie na terytorium RP;  

   

  W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

   

  • podróże służbowe/delegacje;
  • indywidualni przedsiębiorcy wyjeżdżający w celach biznesowych;
  • kierowcy (towarowe i pasażerskie przewozy międzynarodowe);
  • dziennikarze.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • oryginał zaproszenia na określony termin i okres pobytu od polskiego partnera biznesowego, urzędu państwowego lub komitetu organizacyjnego targów, konferencji, sympozjum mających miejsce na terytorium RP, lub  ważny kontrakt z polskim przedsiębiorcą;
  • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RB;
  • dokument potwierdzający wykonywanie zadań zawiązanych z zawodem dziennikarza.

   

   

  W CELU WYKONYWANIA PRACY KIEROWCY

  • oryginał pisma od Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników w Republice Białorusi (BAMAP), świadczącego usługi międzynarodowych przewozów samochodowych, w którym podany jest cel, okres pobytu, ilość wjazdów na terytorium państw-członków UE w ciągu pewnego okresu oraz dane o rejestracji środka transportu w Republice Białorusi; prawo jazdy, uprawnienie kierowcy na przewóz w transporcie międzynarodowym.
  • w przypadku wniosku nieskładanego za pośrednictwem BAMAP – prawo jazdy, w przypadku kierowców samochodów ciężarowych: dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym, kopie dowodów rejestracyjnych samochodu ciężarowego i naczepy albo autobusu, dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorstwa, w którym kierowca jest zatrudniony, licencja lub pozwolenie na prowadzenie długodystansowego transportu towarów lub pasażerów, umowa pomiędzy spółką białoruską i jej spółką partnerską w Polsce.

   

   

   

  W CELU SPORTOWYM

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

   

  • udział w imprezach sportowych (dot. powszechnie znanych dyscyplin sportowych oraz turniejów szachowych, tanecznych, itp.);

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • oryginał pisma od organizacji zapraszającej (należy podać datę, nazwę i czas trwania turnieju, nazwę klubu/drużyny, która jest zaproszona do udziału w zawodach oraz dołączyć listę uczestników z podaną datą urodzenia i zajmowanym stanowiskiem);
  • oryginał pisma (lub nota) od strony białoruskiej potwierdzający, że wnioskodawca jest członkiem delegacji sportowej jadącej na zaproszenie przez stronę polską.

   

   

   

  W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w poniższym celu:

   

  • czynny udział artystów w imprezach kulturalnych, w tym koncertach muzycznych, plenerach malarskich, wystawach, itp.

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

  • oryginał zaproszenia od organizatorów odpowiednich przedsięwzięć (z wykazem uczestników, informacją dot. czasu trwania programu i strony, która ponosi wydatki związane z wyjazdem).

   

   

   

  W CELU ODWIEDZIN RODZINY/ZNAJOMYCH

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

  • odwiedziny rodziny i znajomych posiadających uregulowany status pobytowy na terytorium RP, w tym np. odwiedziny dzieci uczących się / studiujących w Polsce.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • oryginał i kopia zaproszenia zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim – w tym przypadku nie jest wymagany dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych;   Najbliżsi krewni (czyli mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka) nie muszą rejestrować zaproszenia w Urzędzie Wojewódzkim. Podpis na zaproszeniu powinien być złożony w obecności konsula lub potwierdzony notarialnie. W tym przypadku należy dołączyć dokument potwierdzający pozostawanie w związku małżeńskim lub pokrewieństwo (akt urodzenia, akt małżeństwa, zaświadczenie o zmianie nazwiska itd.);
  • w przypadku odwiedzin dzieci uczących się/studiujących w Polsce należy przedstawić dokument potwierdzający fakt nauki/studiów (zaświadczenie z uczelni/szkoły) oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo.

   

   

   

  W CELU LECZENIA

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w celu leczenia medycznego.

   

  Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

   

  • oryginał dokumentu od placówki medycznej zawierający informację o konieczności leczenia, okresie leczenia i jego kosztach;
  • potwierdzenie posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i zamieszkania.

   

   

   

  W CELU KSZTAŁCENIA, ODBYCIA STUDIÓW LUB SZKOLENIA ZAWODOWEGO, STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, PROWADZENIA WYKŁADÓW, A TAKŻE W CELU UCZESTNICTWA W PROGRAMACH WYMIANY

  I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH OŚWIATOWYCH

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

   

  • odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);
  • uczestnictwo w szkoleniu zawodowym (np. podnoszące kwalifikacje kursy zawodowe);
  • kształcenie się lub szkolenie w innej formie (np. udział w konferencjach naukowych, nauka w szkołach policealnych, kursy językowe, kursy przygotowujące do podjęcia studiów, rekolekcje, spotkania formacyjne);
  • cel dydaktyczny (np. prowadzenie wykładów, seminariów, innych zajęć edukacyjnych);
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  • zaświadczenie o odbywaniu szkolenia / kursu zawodowego (z informacją o rodzaju i czasie trwania oraz stronie pokrywającej koszty pobytu wyjeżdżającego);
  • dokument potwierdzający prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych (zaproszenie do prowadzenia zajęć, umowa z jednostką dydaktyczną na prowadzenie zajęć);
  • zaproszenie do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • zaproszenie lub dokument potwierdzający udział w programie  wymiany kulturalnej lub edukacyjnej.

  Uwaga: wzór zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia został określony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia (Dz. U 2015.1284).

   

   

   

  W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBOWYCH W RAMACH OFICJALNYCH DELEGACJI

  O wizę ubiegać się mogą przedstawiciele organu państwowego lub organizacji międzynarodowej wyjeżdżający w celu wykonywania zadań służbowych.

   

  Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

   

  • oficjalne zaproszenie wystawione przez polski organ państwowy;
  • oryginał pisma (lub nota) władz białoruskich potwierdzający, że wnioskodawca jest członkiem delegacji, która na zaproszenie strony polskiej, bierze udział w odpowiednich przedsięwzięciach.

   

   

   

  W CELU TRANZYTU

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które posiadają prawo wjazdu do państwa docelowego i podróżują do niego przez terytorium Polski.

   

  Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

   

  • oryginał oraz kopię ważnej wizy państwa docelowego;
  • w przypadku braku konieczności posiadania wizy do państwa docelowego - dokument potwierdzający cel podróży.

   

   

   

  WYJAZD W CELU INNYM NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

   

  • wyjazd jako osoba towarzysząca (np. dzieci udające się we wspólną podróż z rodzicami, opiekunowie wycieczek szkolnych, itp.);
  • spotkanie w ambasadach innych państw (np. osoby ubiegające się o wizę USA);
  • odbiór karty pobytu;
  • uczestnictwo w pogrzebie;
  • nawiedzenie cmentarzy lub miejsc pamięci.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • stosowna dokumentacja  potwierdzająca dokładny termin, charakter oraz cel wyjazdu osoby, której się towarzyszy;
  • stosowna dokumentacja  potwierdzająca dokładny termin, charakter oraz miejsce spotkania w ambasadzie;
  • decyzja Wojewody o przyznaniu karty pobytu;
  • oficjalny dokument (w oryginale lub kopii) potwierdzający fakt śmierci oraz dokument potwierdzający stan pokrewieństwa lub inną więź między wnioskodawcą i zmarłym;
  • oryginał dokumentu, potwierdzający istnienie grobu oraz fakt opieki nad nim oraz dokument potwierdzający stan pokrewieństwa lub inną więź między wnioskodawcą i pochowanym.

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: